Eidsbotn fuglefredningsområde

 

Arter observert i Eidsbotn

Fiske:
Det er fritt fiske i Eidsbotn, med de samme regler som gjelder i havet ellers. Men vær obs på at fiske etter sjøørret er forbudt i mars og april!

Forskrift om fredning for Eidsbotn fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.
Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

       I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø i Eidsbotn i Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet ved kgl.res. av 14. desember 1984 under betegnelsen fuglefredningsområde.

II

       Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1/1 m.fl., 1/2, 1/19, 13/7, 8, 13/33, 13/34, 16/2, 16/8, 16/., 17/1, 17/2, 17/3,4, 18/1, 18/11, 18/14, 314/1.

       Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 2,3 km2 vannareal.

       Grensene for naturreservatet/fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet august 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Levanger kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

       De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

       Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området. Dette gjelder særlig m.h.t. de mange arter som benytter området under trekket vår og høst, og den store mengden av ender som overvintrer.

IV

       For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.

Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.

2.

Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jfr. viltlovens § 3). Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

3.

Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.

4.

Motorisert ferdsel til lands samt unødvendig trafikk eller bruk av motorbåt i Eidsbotn er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly). Høgste tillatte hastighet for motorbåt er 5 knop.

V

       Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

2.

Vedlikehold av eksisterende veger, kabler og luftlinjer.

VI

       Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.

Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

2.

Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.

3.

Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.

4.

Oppføring av gjerder og naust på egen grunn.

5.

Sikringsarbeider mot erosjon i strandkanten.

VII

       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

       Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når disse ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

       Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

       Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

       Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Oppdatert 29.03.14